Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalens omfang

Følgende salgsbetingelser er gældende for alle ydelser i forbindelse med webhosting. Salgsbetingelser skal være accepteret af kunden og kunden har ansvaret for at salgsbetingelserne er læst inden aftale indgås. Vilkårene finder anvendelse, med mindre andet er aftalt mellem kunden og AzeroCloud (SN Hosting).

2. Parterne

Parterne i denne aftale er kunden og AzeroCloud (SN Hosting).

Privat person
Er kunden en privatperson er det forudsat, at kunden er myndig ved indgåelse af aftalen. Såfremt kunden ikke er myndig kan der gives dispensation mod skriftlig accept fra myndig værge. Kunden skal ved aftaleindgåelsen give SN Hosting oplysning om personnavn, postadresse, telefonnummer og e-mail adresse hvortil alle meddelelser vedrørende abonnementet, herunder adgangsinformationer m.m. skal sendes.

Erhverv
Er kunden en virksomhed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give AzeroCloud (SN Hosting) oplysning om virksomhedens navn, CVR-nummer, postadresse, telefonnummer, kontaktperson og e-mail adresse hvortil alle meddelelser vedrørende abonnementet, herunder adgangsinformationer m.m. skal sendes.

Forening
Er kunden en forening eller offentlig myndighed, skal kunden ved aftaleindgåelsen give AzeroCloud (SN Hosting) oplysning om navn, kontaktperson, postadresse, telefonnummer og e-mail adresse hvortil alle meddelelser vedrørende abonnementet, herunder adgangsinformationer m.m. skal sendes. AzeroCloud (SN Hosting) tillader ikke overdragelse af abonnementsaftalen eller tilhørende tillægsydelser til tredjemand, uden AzeroCloud (SN Hosting) er skriftligt informeret herom.

3. Indgåelse og oprettelse

Kunden kan ved brug af AzeroCloud (SN Hosting)'s hjemmeside, bestille de ydelser som SN Hosting stiller til rådighed for kunden. Aftalen træder i kraft når SN Hosting har modtaget bestilling eller betaling, hvad enten der sker først. Kunden har pligt til ved aftaleindgåelsen at opgive korrekte oplysninger om personnavn/virksomhedsnavn, CVR-nummer, postadresse, telefonnummer, email adresse hvortil alle meddelelser vedrørende abonnementet, herunder adgangsinformationer m.m., skal sendes samt eventuel særskilt adresse, hvortil betalingsopkrævning skal sendes. AzeroCloud (SN Hosting) forbeholder sig ret til, til enhver tid, at afvise en kunde, der er registreret som dårlig betaler i et kreditvurderingsinstitut, eller for AzeroCloud (SN Hosting) andre relevante registre.

4. Fortrolighed

AzeroCloud (SN Hosting)'s personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. For Kundens personale, konsulenter og andre, der bistår Kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til forhold om AzeroCloud (SN Hosting) og AzeroCloud (SN Hosting)'s andre kunder. Oplysninger udleveret til kunden i forbindelse med oprettelse af abonnement, er fortrolige og må ikke videregives til tredjepart. Kunden bærer selv ansvaret ved eventuelt misbrug af disse oplysninger. Bortkommer disse oplysninger, kan kunden via AzeroCloud (SN Hosting)'s hjemmeside få disse oplysninger sendt til den registrerede e-mail adresse. Indholdet af kundens elektroniske postkasser er fortrolig. AzeroCloud (SN Hosting) er ikke berettiget til at læse eller på anden måde videregive information til tredjemand omkring aktiviteter i relation til kundens abonnement, så længe disse aktiviteter holder sig inden for den til en hver tid gældende lovgivning. AzeroCloud (SN Hosting) videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel af f.eks. myndigheder, domstole eller i tilfælde af lovovertrædelser.

5. Support

Alle kunder har ret til support. Supportformen fremgår af den eller de valgte produktydelser. Support ydes med henblik på teknisk assistance, men uden ansvar for løsning af tekniske problemer. AzeroCloud (SN Hosting) er ikke ansvarlig for kundens eventuelle tab af data i forbindelse med support. Kunden frigøres ikke for betaling såfremt det ikke lykkes AzeroCloud (SN Hosting) at afhjælpe kundens tekniske problemer. Fejl på installationer søges afhjulpet hurtigst muligt, dog i almindelighed inden for den normale arbejdstid. Der kan opkræves gebyr for support, hvis fejlen skyldes at kunden ikke har fulgt de instruktioner, der enten er givet via AzeroCloud (SN Hosting)'s supportsider eller via AzeroCloud (SN Hosting)'s supportafdeling.

6. Priser og betaling

AzeroCloud (SN Hosting) opkræver de til enhver tid gældende priser for abonnement og forbrug for den eller de valgte produktydelser. Desuden kan AzeroCloud (SN Hosting) opkræve betaling for særlige tillægsydelser, engangsydelser, gebyrer og services bestilt af kunden. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser og gebyrer kan indhentes via AzeroCloud (SN Hosting)'s hjemmeside på under de valgte produktydelser. Abonnementsafgifter, ydelser og services opkræves forud for periodens begyndelse og udsendes første gang ved igangsættelse af denne. Periodens længde afhænger af den af kunden valgte betalingsperiode. SN Hosting' fremsendte faktura forfalder til betaling 10 dage efter fakturadatoen. På forfaldsdatoen vil der blive fremsendt en e-mail til kunden med oplysning om den manglende indbetaling. Såfremt betalingen ikke er registreret på SN Hosting's konto inden den nye periode påbegynder, forbeholder AzeroCloud (SN Hosting) sig ret til at standse abonnementet indtil betalingen er registreret på AzeroCloud (SN Hosting)'s konto. Afbrydes abonnementet p.g.a. manglende indbetaling, refunderes den tabte abonnementsperiode ikke, og AzeroCloud (SN Hosting) har ret til at opkræve et gebyr for at genetablere kundens abonnement. AzeroCloud (SN Hosting) har endvidere ret til at opkræve rykkergebyr ved manglende betalinger. Såfremt kunden ved en fejl betaler samme faktura flere gange, tilbagebetales den overskydende betaling mod et administrationsgebyr på kr. 100,00 ekskl. moms. Er beløbet på kr. 100,00 ekskl. moms eller derunder er der ingen refusion. Tilbagebetalingen sker via kontooverførsel til kundens konto. Kunden er selv forpligtet til at oplyse om konto og registreringsnummer pr. mail, brev eller fax til den konto hvor pengene ønskes indsat. AzeroCloud (SN Hosting) har ret til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens til enhver tid gældende bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb indtil det tidspunkt, hvor der sker betaling. Alle angivne priser er eksklusive moms.

Det påhviler kortholder/kunde/betaler at betale eventuelle transaktionsgebyrer for den valgte betalingsform udover fakturaens beløb.

7. Særskilte produktvilkår

Domæneadministration
Ved domænebestilling erklærer kunden, at registranten (ejeren af domænet) er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. AzeroCloud (SN Hosting) er berettiget til at foretage de nødvendige ændringer/redelegeringer for kunders domæner, for at opretholde korrekt registrering og drift.

I. .dk domæner
Kunden er gjort opmærksom på, at registranten (ejer af domænet) skal betale en årsafgift til DK Hostmaster. Beløbet opkræves første gang 12 måneder efter registreringen af domænet. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Første årsafgift er betalt forud gennem registreringen hos AzeroCloud (SN Hosting). Manglende betaling af årsafgift medfører sletning af domænenavnet hos DK Hostmaster. Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på www.difo.dk.

II. Internationale domæner
AzeroCloud (SN Hosting) registrerer en række internationale domæner og registreringsreglerne for disse domæner svarer til gældende internationale regler ifølge ICANN, samt underliggende registreringsinstanser. Årsafgiften betales normalt igennem SN Hosting. Manglende betaling af årsafgift medfører sletning af domænenavn. Kunden er gjort opmærksom på at domænet ved registrering skal placeres på AzeroCloud (SN Hosting)'s egne navneservere eller hos en af AzeroCloud (SN Hosting) udpegede navneservere. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke. Dette er ikke gældende hvis AzeroCloud (SN Hosting) har foretaget fejlen, så vil registreringsgebyret udlignes ved købet af det korrekte domænenavn.

III. Webhoteller
Kunden er selv forpligtet til at have en sikkerhedskopi af sine data på kundens webhotel. Kunden skal selv via den enkelte produktbeskrivelse, sætte sig ind i de begrænsninger som det valgte produkt har, herunder trafikgrænse, serverplads m.m. Såfremt den månedlige trafik-mængde for det enkelte webhotel overskrides, opgraderes kundens webhotel til det niveau, som passer til trafikmængden. Et webhotel må ikke fungere som en ekstern harddisk, for lagring af data filer så som .zip, .mp3 og lignende. Det er ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download uden nærmere skriftlig aftale med AzeroCloud (SN Hosting). Ved webhoteller med eget CGI-bibliotek vil AzeroCloud (SN Hosting) løbende vurdere funktionen af scripts som eventuelt kan belaste serveren unødvendigt eller forårsage nedbrud. Ved webhoteller med eget .PHP/.ASP-bibliotek skal kunden sikre sig, at der lukkes for forespørgsler, således at disse ikke står unødvendig åbne og eventuelt belaster serveren unødvendigt eller forårsager nedbrud. Database-filer skal placeres i de angivne mapper som oplyses ved webhotellets oprettelse. Kun ved skriftlig accept fra AzeroCloud (SN Hosting)'s, kan disse filer placeres et andet sted på web-hotellets tildelte område. Hvis filerne placeres uden for de angivne mapper uden skriftligt samtykke fra AzeroCloud (SN Hosting) kan AzeroCloud (SN Hosting) til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil normalt foregå i samråd med kunden.

IV. Mailhoteller
Kunden er forpligtet til jævnligt at foranledige tømning af mailhotellets e-mail konti.

V. SMTP-service
Kunden må ikke overdrage eller videresælge brugen af SMTPservicen på kundens domæne til tredjemand.

8. Erstatningsansvar

AzeroCloud (SN Hosting) er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af kunden erhvervede produkter, ydelser og services, eller tab som følge af andre forhold hos AzeroCloud (SN Hosting) eller hos tredje part. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos SN Hosting eller tredjepart. AzeroCloud (SN Hosting) er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat, tab der følger af, at en aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder eller immaterielle krænkelser o.l. opstået som følge af brug af information fundet på Internettet. AzeroCloud (SN Hosting) er ikke erstatningsansvarlig, hvis kunden benytter teknikerassistance eller anden form for support fra tredjemand. AzeroCloud (SN Hosting) påtager sig ikke ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af abonnement, som følge af brud på aftale indgået mellem kunden og AzeroCloud (SN Hosting), erhverver kunden ikke krav imod AzeroCloud (SN Hosting). Det påhviler den enkelte kunde at have sikkerhedskopi af al materiale på kundens hjemmeside. AzeroCloud (SN Hosting) er derfor ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementsaftalen og hertil knyttede ydelser. AzeroCloud (SN Hosting) er ikke ansvarlig for skader der opstår som følge af vira, Denial of Service-angreb og lignende. SN Hosting kan ikke gøres erstatningsansvarlig for mailnedbrud.

9. Force majeure

AzeroCloud (SN Hosting) er ikke forpligtet til at betale erstatning, jvf. punkt 8, såfremt den manglende adgang til kundens produkt, ydelse eller service, skyldes forhold uden for AzeroCloud (SN Hosting)'s kontrol. Dette være sig, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout og strømafbrydelser, herunder også strejke og lockout blandt AzeroCloud (SN Hosting) egne medarbejdere, samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud.

10. Opsigelse

Kunden kan til enhver tid med 30 dages varsel opsige sit abonnement ved brug af opsigelsesformularen på AzeroCloud (SN Hosting)'s hjemmeside. Hvis kunden ønsker at flytte sit domæne fra AzeroCloud (SN Hosting) eller få det slettet er kunden forpligtet til at fremsende en opsigelse via opsigelsesformularen. Anden form for opsigelse accepterer AzeroCloud (SN Hosting) ikke. Et abonnement kan opsiges med virkning fra udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Forudbetalt abonnement udbetales ikke. Kundens abonnement fornyes automatisk indtil det opsiges. Ligeledes fornyes kundens domæne(r) med den/det årlige årsafgift/opretholdelsesgebyr, såfremt denne/dette ikke opkræves direkte hos kunden. AzeroCloud (SN Hosting) kan opsige abonnementet med 30 dages varsel, medmindre det drejer sig om misligholdelse jf. afsnit 11. Ved abonnementets udløb/opsigelse har AzeroCloud (SN Hosting) ret til, straks og uden yderligere varsel, at slette hjemmesider/data og e-mail adresser. Kundens data slettes i AzeroCloud (SN Hosting) systemer 1-2 arbejdsdage efter abonnementets ophør.

11. Misligholdelse

Kunden har ansvaret for, at de af Kunden udbudte tjenester til enhver tid er i overensstemmelse med den på området gældende lovgivning og er i overensstemmelse med den mellem kunden og AzeroCloud (SN Hosting) indgåede aftale, samt at disse ikke krænker en eventuel tredjemands rettigheder. Bliver SN Hosting opmærksom på, at en kunde udøver ulovlige aktiviteter, vil ydelser indeholdt i den indgåede aftale med omgående virkning blive taget ud af drift. I tilfælde af ulovlige aktiviteter som beskrevet i nærværende bestemmelse er kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde SN Hosting for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf. Kunden gøres opmærksom på, at AzeroCloud (SN Hosting) ikke udøver nogen form for kontrol med det informationsindhold, som er omfattet af ydelsen. Misligholder kunden sit abonnement er AzeroCloud (SN Hosting) berettiget til at afbryde eller lukke dette med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Et eller flere af de følgende punkter kan være, men er ikke begrænset til, væsentlig misligholdelse: Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger, f.eks. i forbindelse med adresseændringer.

  • Alle former for afsendelse og distribution af spam fra eller via kunden.
  • Alle former for misbrug af e- mailservere til afsendelse eller relay hosting af mail-spam o.l.
  • Spredning af vira.
  • Forsøg på ulovlig indtrængen i netværk eller udførelse af Denial of Service angreb. Dette omfatter - men er ikke begrænset til - portscanning, mailbombing, brug af programmer som, Netbus o.l. Overtrædelse af disse regler kan, hvis det skønnes nødvendigt, medføre politianmeldelse.
  • Hjemmesider og e-mail, der krænker tredjemands rettigheder.
  • Optræden i strid med god skik på Internettet.
  • Videresalg, udleje, udlån, overdragelse m.m. af abonnementet til tredjemand.

Misligholder kunden sit abonnement er AzeroCloud (SN Hosting) berettiget til at opkræve kunden for de omkostninger dette måtte påføre AzeroCloud (SN Hosting).

I tilfælde af afbrydelse - som følge af kundens misligholdelse - vil kunden kunne få oplyst årsagen til afbrydelsen. AzeroCloud (SN Hosting) kan efter et konkret skøn tillade eventuel genåbning. Afbrydelse som følge af misligholdelse berettiger ikke kunden til afslag i abonnements-betalingen.

12. Ændring af abonnementsvilkårene og priser

Enhver aftale om abonnement indgået med AzeroCloud (SN Hosting) kan ændres via AzeroCloud (SN Hosting)'s hjemmeside. Ændringen træder i kraft når AzeroCloud (SN Hosting) har modtaget verifikation for ændringen. Ændres en produktydelse vil forskellen mellem den gamle ydelse og den nye ydelse uden nogen form for gebyrer medføre ændring i betalingen. Dog er det kun muligt at nedgradere ved udløb af abonnementsperioden. Hvis kunden vælger en billigere produktydelse, vil det overskydende beløb blive stående på kundens konto hos AzeroCloud (SN Hosting). Kunden kan også vælge at få beløbet overført til sin bankkonto mod et administrationsgebyr på kr. 100,00 ekskl. moms. AzeroCloud (SN Hosting) forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre abonnementsvilkårene, herunder produktydelserne samt priserne med 30 dages varsel. Såfremt ændringerne er begunstigende for kunden, herunder reducering af priser, lancering af nye produkter m.v., kan ændringerne meddeles og gennemføres uden varsel. Det er ved en samlet vurdering udelukkende et krav, at den samlede prisændring reducerer kundens omkostninger, selvom regulering af delområder isoleret betragtet kan repræsentere prisforhøjelser. Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig underrettet om AzeroCloud (SN Hosting)'s gældende priser, abonnementsbetingelser m.v. via AzeroCloud (SN Hosting)'s hjemmeside.

13. Tvister og klageprocedure

I tilfælde af tvist mellem kunden og AzeroCloud (SN Hosting), kan kunden klage skriftligt til AzeroCloud (SN Hosting). AzeroCloud (SN Hosting) vil herefter hurtigst muligt - og senest 1 måneder efter klagens indgivelse – behandle klagen og træffe en afgørelse. Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret. Værneting skal være Sø- og Handelsretten i København, eller - hvis denne ikke er kompetent - Struer Ret.

14. Ikrafttræden

Disse abonnementsvilkår træder i kraft den 10. februar 2011.


Indlæser ..